Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

wtorek: godz. 8.00 - 9.00 i 15.00 - 16.30

piątek: godz. 8.00 - 9.00 i 15.00 - 16.30